Rezerwista

Rezerwista

Jeśli masz kategorię A, ktoś w rodzinie jest w wieku poborowym albo po prostu ciekawi Cię jak jest w armii, to zobacz nieformalny poradnik dla rezerwistów.
Liczba obrazków: 0

Prawa i należności

Treść poniższej strony to zbiór osobistych doświadczeń kilku osób ze służby w wojskach powietrzno-desantowych i zmechanizowanych. Opisane zjawiska i zwyczaje mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju wojsk i regionu Polski. Celem porad jest pomoc w bezpiecznym przeżyciu obowiązkowych ćwiczeń rezerwy. Materiał został też zebrany w pliku PDF:

PDF Rezerwista. Powołanie i wcielenie – nieformalny poradnik dla potencjalnych poborowych (plik PDF ok. 2,5 MB)

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku sporu prawnego z MON-em poniższe porady mogą okazać się niewystarczające. Ale mamy nadzieję, że ułatwimy trochę orientację w temacie i że przekonamy Was do składania wniosków o rekompensaty utraconych zarobków.

Zobacz pozostałe części poradnika: |  Powołanie  |  Wcielenie  |  Prawa i należności  |  Słowniczek  |

Obecnie (sierpień 2023) zakończyła się sukcesem monitorowana przez nas sprawa odwołania od decyzji o zbyt niskiej kwocie rekompensaty. Po 4 miesiącach druga instancja uznała odwołanie za zasadne i przyznała rekompensatę w wysokości pokrywającej realną utratę zarobków.

 

PDF Skan finalnej decyzji uznającej odwołania za zasadne

 

W części Uwaga, ryczałtowcy zamieszczamy przebieg całej sprawy z gotowcami pism. Więc jeżeli jesteś ryczałtowcem i po ćwiczeniach rezerwy wyliczono Ci utracone dochody do najniższej krajowej, to ściągaj wzory i pisz odwołanie od decyzji.

Stawki dzienne

Za czas ćwiczeń wojskowych otrzymasz uposażenie (czyli żołd) w wysokości odpowiedniej do posiadanego stopnia wojskowego i liczby dni ćwiczeń rezerwy. Wysokość stawek dziennego uposażenia reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi (Dz.U. 2022 poz. 2850). Dotyczy ono  uposażeń, ale też wszelkich dodatków.

Poniżej wyciąg z Rozporządzenia:

PDF   Rozporządzenie MON ws. stawek dla żołnierzy niezawodowych – pobierz i wydrukuj w razie potrzeby dochodzenia swoich praw

Termin płatności uposażenia

Wypłatę uposażenia otrzymasz przelewem na konto – do 10 dni od zakończenia ćwiczeń rezerwy. Jeżeli nie podałeś numeru konta bankowego w czasie wcielenia, to czeka Cię wycieczka do kasy WOG-u (Wojskowego Oddziału Gospodarczego), być może wiele kilometrów od jednostki w której odbywałeś ćwiczenia, być może nie jedna… Termin wypłaty uposażenia reguluje Art. 476. Ust. 2. Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655).

Poniżej wyciąg z Ustawy:

PDF   Wyciąg z Ustawy o obronie Ojczyzny – Art. 476. Ust. 2. – pobierz i wydrukuj w razie potrzeby dochodzenia swoich praw

Procedura

Przed 2022 rokiem i w okresie przejściowym wdrażania nowych przepisów rekompensaty utraconych zarobków uzyskiwało się w kilka dni z gminy. Nowe Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy zmieniło procedury i odwleka czas wypłaty rekompensaty utraconych zarobków do 30 dni. Praktyka po pierwszych ćwiczeniach rezerwy w marcu 2023 pokazuje, że może to potrwać dłużej, bo bardzo skomplikowano procedurę, a wojsko stara się wykręcać od wydawania pieniędzy na rezerwistów.

Poniżej wyciąg z Rozporządzenia MON:

PDF   Rozporządzenie MON w sprawie świadczenia pieniężnego… – pobierz i wydrukuj w razie potrzeby dochodzenia swoich praw

Według nowych przepisów w celu uzyskania rekompensaty utraconych zarobków składasz wniosek do dowódcy jednostki wojskowej (JW), w której odbywałeś ćwiczenia rezerwy. Najlepiej złożyć ten wniosek w ostatnim dniu ćwiczeń rezerwy, żeby potem nie jeździć specjalnie (a mogę Cię nie wpuścić) ani nie użerać się z udowadnianiem wysłania wniosku pocztą (a mogą też nie odbierać telefonów).

Poniżej wyciąg z Rozporządzenia MON:

Etapy załatwiania rekompensaty
 • Złożenie wniosku
  1. zaświadczenie o dochodach w zależności od formy zatrudnienia (to najlepiej załatw jeszcze przed ćwiczeniami rezerwy):
   • zaświadczenie od pracodawcy o kwocie miesięcznego wynagrodzenia ze stosunku pracy uzyskanego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym była pełniona służba
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwocie dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby
   • zaświadczenie o dochodzie z działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  2. zaświadczenie z WOG o odbyciu ćwiczeń rezerwy i wypłaconym żołdzie – dostaniesz je w ostatnim dniu ćwiczeń rezerwy
  3. wypełniony wniosek do dowódcy JW o wypłatę świadczenia rekompensującego zarobki utracone w okresie odbywania ćwiczeń żołnierzy rezerwy
  Wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym była pełniona służba wojskowa.
 • Dostaniesz pocztą decyzję o ustaleniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone dochody. W decyzji jest pouczenie, że masz 14 dni na odwołanie i że po tym okresie decyzja się uprawomocnia i mogą wypłacić kasę. Jest też miejsce do podpisania, że zrzekasz się prawa do odwołania od decyzji.
 • Jeżeli nie masz zastrzeżeń do wyliczenia kwoty rekompensaty, to żeby przyśpieszyć wypłatę napisz, że zrzekasz się prawa do odwołania od tej decyzji i odeślij pismo do JW. Wtedy w armii mogą uruchamiać wypłatę bez czekania 14 dni na uprawomocnienie.
 • Jeżeli masz zastrzeżenia do wyliczonej kwoty, to napisz odwołanie od decyzji.
 • Po uprawomocnieniu decyzji JW wysyła ją do WOG, a tam wypłacają (albo odwlekają – bo mogą nie mieć kasy).

Wszystkie te przepisy są dość zagmatwane, a ich działanie w praktyce nie jest do końca znane, bo żołnierze rezerwy ćwiczeń z marca 2023 są pierwszymi, których dotyczą nowe procedury. Obecnie (czerwiec 2023) monitorujemy jedną sprawę odwołania od decyzji i po jej zakończeniu wystawimy na stronie stosowne wzory.

PDF Wniosek o rekompensatę – najlepiej złóż w ostatnim dniu ćwiczeń rezerwy.
PDF Wniosek o rekompensatę (edytowalny) – jeżeli potrzebujesz zmienić treść wniosku, to pobierz wersję edytowalną.

Czy warto wnioskować o rekompensatę?

Tak, warto! Ze względu na specyfikę zarobków w wojsku do wszystkich zaświadczeń o dochodach są brane pod uwagę dochody brutto, więc nawet jak zarabiasz najniższą krajową to i tak należy Ci się kasa od wojska.

 

WYLICZENIE REKOMPENSATY (dla osób pracujących na etacie)

(( twoje zarobki brutto : 22 ) x liczba dni szkolenia ) – ( dzienny żołd x liczba dni szkolenia )

 

Przykład:
Wyliczenie rekompensaty dla szeregowego rezerwy

zarabiającego na etacie minimalną krajową w 2023 roku = 3490 zł brutto

po 14 dniach szkolenia wojskowego za które dostał dzienny żołd 130 zł:
Podstawiamy do wzoru:
twoje zarobki brutto = 3490
dzienny żołd = 130
liczba dni szkolenia = 14


((3490 : 22) x 14) – (130 x 14) =

(158,64 x 14) – (130 x 14) =

2220,96 – 1820 = 400,96 zł rekompensaty


Zatem nawet jak zarabiasz płacę minimalną, to na stopniu szeregowego należy Ci się kasa od wojska. A im więcej zarabiasz w cywilu, tym więcej kasy będzie z rekompensaty. Przy wyższych stopniach trzeba podstawić do wzoru inny dzienny żołd.

Przepisy w specyficznej sytuacji stawiają rezerwistów prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtowców). Niektóre jednostki wojskowe stosują wobec ryczałtowców Art. 312 Ust. 4. Ustawy o obronie Ojczyzny, który stanowi, że w przypadku “gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej świadczenie pieniężne przysługuje mu w kwocie wynikającej z podzielenia przez 22 minimalnego wynagrodzenia” (to jest dokładny cytat z Ustawy). No a w zaświadczeniu dla ryczałtowca z Urzędu Skarbowego jest słowy “przychód”, a nie “dochód”, więc wojskowi księgowi uznają, że nie da się ustalić “dochodu” i należy się wyrównanie tylko do płacy minimalnej.

MON twierdzi, że wszystko jest w porządku, bo pozory wyrównania utraconych zarobków są zachowane: rezerwista dostał przecież rekompensatę, więc “sztuka się zgadza”. A rezerwista musi przeżyć część roku za płacę minimalną, jako “nagrodę” za nieuchylanie się od obowiązku obrony kraju.

Obecnie (sierpień 2023) zakończyła się sukcesem monitorowana przez nas sprawa odwołania od decyzji o zbyt niskiej kwocie rekompensaty. Po 4 miesiącach druga instancja uznała odwołanie za zasadne i przyznała rekompensatę w wysokości pokrywającej realną utratę zarobków.

 

PDF Skan finalnej decyzji uznającej odwołania za zasadne

 

Poniżej zamieszczamy przebieg całej sprawy z gotowcami pism. Więc jeżeli jesteś ryczałtowcem i po ćwiczeniach rezerwy wyliczono Ci utracone dochody do najniższej krajowej, to ściągaj wzory i pisz odwołanie od decyzji. Masz na to 14 dni.

Przebieg walki o rekompensatę dla ryczałtowca

 1. Złóż wniosek o rekompensatę (Pismo nr 1). Potrzebujesz do tego 3 dokumentów: Wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym była pełniona służba wojskowa.
 2. JW do której złożyłeś wniosek wyda decyzję o ustaleniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki do wysokości płacy minimalnej na podstawie Art. 312 Ust. 4. Ustawy o obronie Ojczyzny. Masz 14 dni na odwołanie.
 3. Złóż odwołanie od decyzji (Pismo nr 2). Możesz skorzystać w wzorów:
 4. JW przekaże Twoje odwołanie wyższej instancji, która odpisze Ci, że masz dostarczyć:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości średniego miesięcznego dochodu uzyskanego przez Ciebie z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym ćwiczenia rezerwy
  • zaświadczenie o okresie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym ćwiczenia rezerwy
 5. Poproś w swoim Urzędzie Skarbowym o wskazane przez wyższą instancję zaświadczenia.
 6. Urząd Skarbowy wyda Ci:
  • pismo o braku możliwości wystawienia zaświadczenia o wysokości średniego miesięcznego dochodu uzyskanego przez Ciebie z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym ćwiczenia rezerwy
  • zaświadczenie o okresie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym ćwiczenia rezerwy
 7. Złóż odwołanie do drugiej instancji (Pismo nr 3) i załącz do niego oba dokumenty uzyskane z Urzędu Skarbowego:
  • pismo o braku możliwości wystawienia zaświadczenia o wysokości średniego miesięcznego dochodu uzyskanego przez Ciebie z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym ćwiczenia rezerwy
  • zaświadczenie o okresie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym ćwiczenia rezerwy
  Pismo możesz napisać na wzorze z tej strony:

Argumentacja użyta w piśmie do drugiej instancji powstała dzięki działaniu pro bono pani mecenas Barbary Leonowicz https://leonowicz.pl/

Argumentacja przeciwko "pozornym rekompensatom"

Poniżej podaję kilka argumentów, które być może warto użyć w trakcie walki z instytucjami wojskowymi o uzyskanie rekompensaty za zarobki utracone w wyniku pełnienia służby wojskowej w ramach ćwiczeń rezerwy.

Argument 1. Mój dochód jest znany

Nie zgadzam się z oparciem wyliczenia na Art. 312 Ust. 4. Ustawy o obronie Ojczyzny, który stanowi, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza Obrony Terytorialnej (OT) z prowadzonej działalności gospodarczej świadczenie pieniężne przysługuje mu w kwocie wynikającej z podzielenia przez 22 minimalnego wynagrodzenia. Nie jestem żołnierzem Obrony Terytorialnej (OT), a wysokość mojego dochodu jest znana i potwierdzona stosownym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego, które załączyłem do wniosku o rekompensatę.

Argument 2. Podatek dochodowy na ryczałcie płaci się od przychodu

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podstawą tego rozliczenia jest świadoma zgoda podatnika na brak możliwości pomniejszania przychodów o koszty. Tym samym przychód z działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtem jest równocześnie dochodem. Stanowi o tym Art. 12 Ust. 2. Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: “2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.” (cytat z Ustawy)
Skoro podatek dochodowy liczy się na ryczałcie od przychodu, to przychód jest w tego typu działalności tym samym co dochód w innych formach zatrudnienia lub rozliczania.

PDF   Wyciąg z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – Art. 12. Ust. 2. – pobierz i wydrukuj w razie potrzeby dochodzenia swoich praw

Argument 3. Ustawa o zryczałtowanym podatku zrównuje pojęcia przychodu z dochodu

Dodatkowo Art.1. Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zrównuje pojęcia przychodów i dochodów, stosując je w tekście równolegle w formie zlepku słów „przychodów (dochodów)”, aby nie było wątpliwości:
“Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;” (cytat z Ustawy)

PDF   Wyciąg z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – Art. 1. – pobierz i wydrukuj w razie potrzeby dochodzenia swoich praw

Argument 4. Wyroki sądowe

Moja argumentacja znajduje potwierdzenie w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych z których wynika, że w sytuacji w której żołnierz jest płatnikiem podatku zryczałtowanego i niemożliwym jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach, niedopuszczalnym jest uznanie, że tylko i wyłącznie ze względu na brak zaświadczenia zachodzi sytuacja “braku możliwości ustalenia dochodu” co skutkuje przyznaniem świadczenia w wysokości odpowiadającej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Koniecznym jest w takim przypadku ustalenie dochód z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków dowodowych a zatem złożonego także pisemnego oświadczenia skarżącego (art. 75 § 1 k.p.a.) w celu uniknięcia sytuacji, kiedy świadczenie pieniężne miałoby charakter pozorny.

WSA w Gdańsku w wyroku z 2.08.2018 r., III SA/Gd 422/18, LEX nr 2529815 wskazał: Zdaniem Sądu orzekającego uwzględniając ratio legis powyższej regulacji uznać należy, że przyznana żołnierzowi rezerwy rekompensata musi być rzeczywista i adekwatna do straty poniesionej z tytułu powołania żołnierza rezerwy do ćwiczeń. Nie może mieć ona charakteru pozornego. Temu też celowi powinny służyć cytowane powyżej przepisy rozporządzenia wykonawczego (zob. w tej materii: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku: z dnia 23 lutego 2017 r.; sygn. akt III SA/Gd 15/17 oraz z dnia 27 lipca 2017 r.; sygn. akt III SA/Gd 484/17; Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenia.nsa.gov.pl). Wskazane regulacje nie zostały wprowadzone po to aby mogły skutkować brakiem przyznania świadczenia pieniężnego, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, jak również przyznaniem świadczenia, które w niewielkim stopniu lub w nieznacznej części będzie pokrywało poniesioną stratę w postaci utraconego wynagrodzenia lub dochodu. (…) Jest niedopuszczalne aby osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zostały pozbawione możliwości wykazania – utraconego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, który mogliby uzyskać w okresie obywania ćwiczeń wojskowych – w przypadku nie otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu, w przeciwieństwie od osób opodatkowanych na zasadach ogólnych. Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) nie może zatem ograniczać środków dowodowych przy pomocy których żołnierz może wykazywać utratę dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

WSA w Bydgoszczy w wyroku z 6.05.2021 r., II SA/Bd 84/21, LEX nr 3195197 stwierdził, że:

Niedopuszczalne jest w państwie prawa, aby żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe nie mógł otrzymać rekompensaty pieniężnej odzwierciedlającej utracony przez niego dochód. Tym bardziej w sytuacji, gdy uzyskuje on przychody, a na skutek uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych, ponosi wymierny i dotkliwy uszczerbek w dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej.

Podobne orzeczenia zapadły w wielu innych analogicznych sprawach (vide: III SA/Gd 723/21, II SA/Po 229/21, III SA/Gd 74/21).

Trybunał Konstytucyjny w Wyroku z 3.10.2006 r., K 30/05, OTK-A 2006, nr 9, poz. 119. orzekł, że:

Art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej jest niezgodny z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a to z uwagi na fakt postawienia osób opodatkowanych ryczałtem w gorszej sytuacji niż osoby prowadzące pozarolniczą działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, co prowadzi do nierównego traktowania pewnej grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ubiegających się o przyznanie świadczeń na podstawie sztucznie wyodrębnionej grupy podmiotów, wobec której prawo do świadczeń jest uzależnione nie od rzeczywistej wysokości dochodów lecz od formy opodatkowania.

Wprawdzie wyrok TK odnosił się do świadczeń społecznych, jednak dotyczy podobnego sposobu nieuzasadnionego różnicowania świadczeń a jego argumentacja pozostaje aktualna w sprawie rekompensat dla żołnierzy rezerwy.

Argument 5. Brak zgody na sankcje finansowe za spełnianie obowiązku obrony Ojczyzny

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania, bo proponowane w decyzji wyliczenie rekompensaty stawia mnie w sytuacji konieczności przeżycia czasu ćwiczeń wojskowych za płacę minimalną. Pracuję zawodowo, płacę podatki i nigdy nie uchylałem się od służby wojskowej, więc odbieranie mi środków do życia w konsekwencji pełnienia obowiązkowej służby wojskowej uważam za uwłaczające i niesprawiedliwe.

Powodzenia!

Zobacz pozostałe części poradnika: |  Powołanie  |  Wcielenie  |  Prawa i należności  |  Słowniczek  |